POWRÓT UCZNIÓW DO NAUKI PO FERIACH

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 13 stycznia br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 18 stycznia br. klasy I-III będą uczyć się stacjonarnie.

Natomiast do dnia 31 stycznia 2021 r. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach IV-VIII. Zajęcia w tych klasach prowadzone będą nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Komunikacja z uczniami oraz zdalna realizacja procesu kształcenia odbywa się z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia Microsoft 365, w tym aplikacji Teams oraz dziennika elektronicznego.

Zajęcia z uczniami prowadzone są zgodnie z planem zajęć: synchronicznie – w formie lekcji online oraz asynchronicznie – poprzez przesyłanie uczniom materiałów do samodzielnej pracy pod kierunkiem nauczyciela.

Dyrektor szkoły umożliwia uczniom, którzy z ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, realizację zajęć zdalnych w szkole.

Dyrektor szkoły, zgodnie z potrzebami, organizuje dla uczniów klas ósmych w małych grupach konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych.

Zachowujemy również możliwość realizacji szkolenia sportowego w oddziałach klas sportowych.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły po feriach opublikowane są na stronie internetowej szkoły w zakładce – Kształcenie na odległość.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku

Skip to content