Nabór do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa

Szkoła Podstawowa  im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa chłopców i dziewczynki z rocznika 2014 – obecne klasy III.

 

Informacje ogólne

 

 1. W roku szkolnym 2024/2025 utworzona zostanie klasa sportowa o profilu piłka siatkowa dla uczniów kończących III klasę szkoły podstawowej, realizująca 10 godzin wychowania fizycznego, w tym sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowego z zakresu piłka siatkowa.

 

 1. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle
  z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.

 

 1. Szkolenie ukierunkowane realizowane będzie we współpracy z klubem sportowym: UKS Czerwonak.

 

 1. Test sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej klasy odbędzie się w terminie 25.03. – 10.04.2024 r.

 

 1. Warunkiem przystąpienia ucznia do Testu Sprawności Fizycznej jest wcześniejsze złożenie wniosku przez rodziców (prawnych opiekunów)
  o przyjęcie do klasy sportowej (wniosek do pobrania ze strony szkoły: www.spczerwonak.pl) oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Zasady rekrutacji

 

Do klasy sportowej może być przyjęty kandydat, który złoży:

 1. a) wniosek o przyjęcie do klasy sportowej wraz z orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych w terminie: 11 marzec – 22 marzec 2024 r. do godziny 15:00.
 2. b) zaliczy Test Sprawności Fizycznej.

 

Dodatkowe informacje o rekrutacji – http://spczerwonak.pl/dokumenty-rekrutacyjne (zakładka dokumenty) lub pod nr tel. 618120250.

Zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty
wydawane będą w dniu
3.07.2024 r. (środa) od godziny 9:00
w budynku przy ul. Szkolnej

Skip to content