Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Starsze linki do dokumentów do pobrania (tj. umieszczone w witrynie przed rokiem 2022) nie posiadają w większości przypadków informacji i formacie, rozmiarze i języku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Łukasiuk.
 • E-mail: adamlukasiuk@edu.spczerwonak.pl
 • Telefon: 618120250

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku
 • Adres: ul. Rolna 8
 • E-mail: poczta@spczerwonak.pl
 • Telefon: 618120250

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Rolna 8, 62-004 Czerwonak

1. W budynku przy ul. Rolnej znajdują się 3 wejścia. Wejście główne i wejście od
strony boiska szkolnego posiadają podjazdy dla wózków.
2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają
spocznik.
3. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Przy szkole znajduje się parking z jednym miejscem parkingowym wyznaczonym
dla osób niepełnosprawnych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Występuje jedna toaleta na parterze dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej, po wcześniejszym ustaleniu
telefonicznym.

Budynek przy ul. Rolna 1, 62-004 Czerwonak

1. W budynku znajdują się 3 wejścia. Wejście przy altanie umożliwia wjazd wózkiem
i poruszanie się po parterze.
2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają
spocznik.
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Parking
przy budynku nie posiada oznaczonych miejsc parkingowych.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Toaleta na parterze przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej, po wcześniejszym ustaleniu
telefonicznym.

Skip to content